Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ & Κ.Μ. | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
08/07 Ενημέρωση Δημοπρασίες 15/10 Συμφωνία με πάροχο τηλεπικοινωνιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Καθημερινά το newsletter του Τ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα μας
Σημαντικά

17-06-2014
ÅããñáöÞ óôï Ì.Å.Ê. äéðëùìáôïý÷ùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí ôçò çìåäáðÞò Þ éóüôéìùí ó÷ïëþí ôçò áëëïäáðÞò.

ÔÏ ÖÅÊ èá ôï âñåßôå åäþ.

10-03-2014
ÐÑÏÓÊËÇÓÇ A ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÌÅËÙÍ, ÅÔÏÕÓ 2014

Ôçí ðñüóêëçóç èá ôçí âñåßôå åäþ.

20-11-2013
ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Â ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÌÅËÙÍ ÅÔÏÕÓ 2013

Ôçí ðñüóêëçóç èá ôçí âñåßôå åäþ.

17-10-2013
ÁóöáëéóôéêÜ ìÝôñá êáôÜ ôïõ Ó.Ð.Å.Ä.Å.È & Ê.Ì.

Ôá áóöáëéóôéêÜ ìÝôñá ìåëþí ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÊÁÔÁ ôïõ Ó.Ð.Å.Ä.Å.È. & Ê.Ì., óôéò 29 Ïêôùâñßïõ 2013 èá ôá âñåßôå åäþ.

24-09-2013
Áðüöáóç ôïõ Ä.Ó ãéá áãùãÝò óõíáäÝëöùí ó÷åôéêÜ ìå ôï åöÜðáî ôïõ ÔÐÅÄÅ

Ðëçñïöïñßåò èá âñåßôå åäþ.

05-04-2013
Ðñáêôéêü áñ÷áéñåóéþí ãéá ôá üñãáíá ôïõ Ó.Ð.Å.Ä.Å.È. & Ê.Ì. êáôá ôçí Á ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç Ìåëþí 2013

Ôï ðñáêôéêü èá ôï âñåßôå åäþ.

24-01-2013
ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÇÌÅÑÉÄÁ ÓÐÅÄÅÈ & ÊÌ ÃÉÁ ÈÅÌÁÔÁ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÁ – ÍÏÌÉÊÁ – ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ - ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ (ÅðáíÜëçøç ôïõ åíçìåñùôéêïý óêÝëïõò ôçò

Ôï Ðñüãñáììá ôçò Çìåñßäáò èá âñåßôå åäþ.


Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14,
Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνα: 2310 277231, 2310 277656
Fax: 2310 230914
Email: info@spedeth.gr