Απόφαση αριθμ. Δ11/334219/31.10.2022 Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

Απόφαση αριθμ. Δ11/334219/31.10.2022 Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

 

Την απόφαση θα βρείτε εδώ.